Phân biệt đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khu dân cư

48

Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khu dân cư được quy định cụ thể khác nhau về chức năng cũng như nghĩa vụ của người sử dụng.

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là đất được chủ yếu dùng vào sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, kể cả nuôi trồng thuỷ sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi.

Người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ đưa diện tích được giao vào sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, không được bỏ hoang, bỏ hoá; đồng thời, người sử dụng đất nông nghiệp thực hiện các biện pháp thâm canh, tăng vụ, bảo vệ, cải tạo, bồi bổ đất đai và kết hợp nông nghiệp, lâm nghiệp.

Đất lâm nghiệp

Đất lâm nghiệp là đất được xác chủ yếu dùng vào sản xuất lâm nghiệp như trồng rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi, tu bổ, cải tạo rừng, nghiên cứu thí nghiệm về lâm nghiệp, đất rừng cấm, vườn quốc gia, đất trồng rừng để phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, cải tạo môi trường.

Người sử dụng đất lâm nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, không tự tiện phá rừng, đốt rừng, làm huỷ hoại môi trường; trồng rừng phủ xanh diện tích được giao theo quy hoạch, kế hoạch; thực hiện các biện pháp về thâm canh, bảo vệ đất, chống xói mòn và kết hợp lâm nghiệp, nông nghiệp.

Đất khu dân cư

Đất khu dân cư là đất được xác định để xây dựng các thành thị và các khu dân cư nông thôn.

Việc sử dụng đất khu dân cư ở thành thị phải tuân theo những quy định về từng loại đất, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, thị xã, thị trấn.

Đối với thành phố, thị xã, thị trấn có quy hoạch giao đất cho nhân dân tự làm nhà ở thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vụ hành chính tương đương quy định mức đất giao cho mỗi hộ.