Những quy định cần biết về “phí bảo trì căn hộ chung cư”

488
Phí bảo trì

Phí bảo trì căn hộ chung cư theo Luật nhà ở hiện nay quy định là 2% của tổng giá trị hợp đồng tính trên giá chưa thuế VAT.

Khách hàng phải đóng góp phí này trước khi nhận bàn giao căn hộ chung cư, thường là trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo bàn giao căn hộ.

Phí bảo trì căn hộ chung cư dùng làm gì

Phí bảo trì được theo dõi riêng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo luật định và nhằm duy trì chất lượng chung cư căn hộ luôn ở trạng thái hoạt động tốt, như bảo trì định kỳ, sửa chữa đột xuất…

Cũng theo luật định, trong trường hợp kinh phí này không thu đủ thì huy động từ việc đóng góp của các Chủ sở hữu – tương ứng phần diện tích sở hữu riêng của từng Chủ sở hữu (tính theo m2) tại các kỳ họp của cư dân.

Phí bảo trì căn hộ chung cư sẽ do Chủ đầu tư thu và sẽ bàn giao cho Ban Quản lý chung cư hay Ban Quản trị nhà chung cư sau khi đã thành lập để tiếp tục phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung của chung cư căn hộ.

Thành lập Ban Quản trị

Riêng về Ban Quản trị nhà chung cư, sau 12 tháng từ khi dự án đưa vào sử dụng, thì Ban Quản trị nhà chung cư phải được thành lập, dù đủ hay chưa đủ hộ cư dân. Chủ đầu tư có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai Hội nghị nhà chung cư để cư dân bầu Ban Quản trị, trên cơ sở công khai và dân chủ.